باستان شناسی چیست ؟ What is ArchaeologyBy pouya monsefi

با علم باستان شناسی آشنا شویم . . .
What isArchaeology


تمامی اثار تاریخی مانند ابزارهای سنگی و سفالینه ها یا سایر موارد مورد استفاده انسانهای دوران قدیم را (( دست ساخته های بشری )) می نامند . بررسی علمی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی  روی اینگونه اشیاء مادی و شرایط و نحوه زندگی در دوران باستان را (( باستان شناسی )) می خوانند . اصطلاحا به باستان شناس لقب (( مهندس تاریخ )) گفته می شود . باستان شناس مکانها و جاهایی را که زیستگاه انسان نخستین بوده با شکیبایی کشف کرده و با کاوش طاقت فرسا و بررسی جانکاه آثار کشف شده ،کوشش می کند که زندگی دیرینه ای را که چند بازمانده مادی از آن یافته است بازسازی کند . باستانشناسی بر آگاهی ما از گذشته ، به ویژه کهن ترین عصر زندگی انسان در زمین به اندازه ای افزوده که به یکی از مهمترین رشته های علمی در دنیا تبدیل شده است.

About Archaeology...
Archaeology is the scientific study of past cultures and the way people lived based on the things they left behind. Culture is the shared ways of life learned by a group of people, including their language, religion, technology, and values.
Archaeologists study past cultures by examining artifacts, objects made, used, or changed by humans.
Archaeology is the study of the material remains and environmental effects of human behaviour: evidence which can range from buried cities to microscopic organisms and covers all periods from the origins of humans millions of years ago to the remains of 20th and 21st century industry and warfare. It provides us with the only source of information about many aspects of our development. Milestones such as the beginning of agriculture, the origin of towns, or the discovery of metals, can only be understood through the examination of physical evidence. Archaeology also provides essential information for periods of the past for which written records survive.
Archaeology links with many subjects, including geography, history, social sciences, maths, physics, biology, chemistry, art, religion, and technologyعلم باستانشناسی دربرگیرنده عناصری نظیر تمدن ـ فرهنگ ـ هنر ـ شعر و ادبیات ـ موسیقی و تاریخ جامعه شناسی است و باستانشناس با مطالعه یر روی عناصر نامبرده و با بهره گیری از مفاهیم ابزار و آلات و وسایلی که در نتیجه کاوش و پژوهش و تحقیقات علمی و عملی بدست آمده است می تواند چهره انسانی و اجتماعی ملتها را در طی قرون مشخص سازد .
باستان شناسی با کشف شواهد ملموس و مادی ، نکات تاریخ و ابهام امیز تاریخ را که صحت گفتار آن برای تاریخ دانان مشخص نیست را روشن می کند و همچنین از طریق شناخت عناصر بالا به شناخت روحیات مردم از قدیمی ترین زمانها در ایران و جهان که منجر به برپایی تشکیلات اجتماعی آنان و ظهور فرهنگ های مختلف شده است ،می پردازد.How does archaeology help us understand history and culture?
Archaeology offers a unique perspective on human history and culture that has contributed greatly to our understanding of both the ancient and the recent past. Archaeology helps us understand not only where and when people lived on the earth, but also why and how they have lived, examining the changes and causes of changes that have occurred in human cultures over time, seeking patterns and explanations of patterns to explain everything from how and when people first came to inhabit the Americas, to the origins of agriculture and complex societies. Unlike history, which relies primarily upon written records and documents to interpret great lives and events, archaeology allows us to delve far back into the time before written languages existed and to glimpse the lives of everyday people through analysis of things they made and left behind. Archaeology is the only field of study that covers all times periods and all geographic regions inhabited by humans. It has helped us to understand big topics like ancient Egyptian and ancient iran religions, the origins of agriculture in the ancient persia and middle East, life in old persia, the lives of old Africans, and early Mediterranean trade routes. In addition archaeology today can inform us about the lives of individuals, families and communities that might otherwise remain invisible.
باستان شناسي بخشی از علوم چند رشته ای است که اگر بخواهم آن را براي شما تفسیر كنم ، : علميست مدرن و پيشترفته كه به هم پيوستن علوم مختلف با يكديگر تشكليل شده است : باستانشناسي ساختاری از علوم : تاريخ و جامعه شناسي ، مردم شناسي ، زيست شناسي ، رياضي، فيزيك و شيمي ، فيزيك هسته اي ، ،علوم آزمايشگاهي ، جغرافيا ، زمين شناسي ، زبان و ادبيات ، گياه شناسي ،مي باشد . جالب است بدانيد كه يك باستانشناس حرفه اي كه دوره دكترا ی آن را گذارانده بايد با تمام اين علوم اشنايي داشته باشد.
Archaeology is a multidisciplinary science that encompasses many academic subjects like biology, chemistry, geology, history and art. It is considered a branch of anthropology, which involves the study of biology along with human culture. Archaeology is different from paleontology (the study of fossils), as it deals only with the past life of humans. Let's take a look at the different types of archaeology.
 
باستان شناسی تاریخ زمین را به سه دسته تقسیم می کند : دورانهای پیش از تاریخی( ما قبل تاریخ ) - دوران آغاز تاریخی و دوران تاریخی  -  دوران ماقبل از ظهور اسلام و بعد از سلام دسته بندی می کند.

نویسنده : پویا منصفی - پژوهشگر و باستان شناس
(By : Pooya Monsefi ( Archaeologist 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر