شاخه های باستان شناسیTypes of Archaeology

By pouya monsefi


Types of Archaeology         انواع باستان شناسی

تهیه و تحقیق : پویا منصفی - پژوهشگر باستان شناس
By : Pooya Monsefi   Archaeologist 
Classical Archaeology (باستان شناسی کلاسیک)

Classical archaeology, in simpler terms, can be considered as the study of the most civilized cultures of the world, namely, the Greek and Roman and old persia civilizations. By investigating and researching on these two ancient cultures, a 2000 years span of the classical history can be studied. Athens and Rome form the main sites of study for classical archaeology
به عبارت ساده  باستان شناسی کلاسیک، به  مطالعه متمدن ترین فرهنگهای  جهان ، یعنی ، یونانی و رومی و تمدن کهن ایران می پردازد. با بررسی و تحقیق در مورد این سه فرهنگ باستان ، 2000 سال از تاریخ هنر کلاسیک  را می توان مطالعه کرد. آتن و روم به صورت سایت های اصلی  این شاخه برای مطالعه باستان شناسی کلاسیک بشمار می ایند.
نقاشیها ، مجسمه ها ، و هنرهای دستی و موسیقی از جمله بخشی از باستان شناسی کلاسیک و بررسی روند پیشترفت ان و وابستگی و ارتباط ان با نوع زندگی و اداب و رسوم مردمان در زمانهای مختلف است


Ethno-Archaeology
 ( باستان شناسی اقوام  یا  مردم باستان شناس )

This archaeology type attempts to link the past with the present life. The basics of ethno-archaeology involve anthropology, which is associated with the archaeological theories. For example, studying the present day hunter-gatherer groups helps in examining the mode of hunting and gathering food in the ancient times. The archaeologists found that the past and the present day hunter-gatherers share some common aspects of life.
باستان شناسی اقوام  تلاشی برای پیوند زندگی گذشته با حال حاضر است. اصول اولیه باستان شناسی اقوام ، شامل مردم شناسی ، است که با تئوری های باستان شناسی در ارتباط است. برای مثال ، مطالعه غذا خوردن و شکار کردن مردم باستان کمک می کند تا  نحوه شکار و جمع آوری مواد غذایی در دوران باستان و تلاش انها برای زنده ماندن اشکار شود. و باستان شناسان با زوایای مختلف زندگی و خرد و خوارک مردم باستان و نحوه شکار آنها آشنا می شوند.


Archaeometry: ( باستان شناسی علمی )
 Archaeometry, also known as archaeological science, deals with the study archaeology, along with the application of scientific methods and techniques. Some of the scientific techniques include radiocarbon dating, dendrochronology, artifact analysis, mathematical methods, remote-sensing, microscopes and environmental studies.

 یکی از مهمترین شاخه های باستان شناسی است  که برای تائید مشاهدات باستان شناسی وارد آزمایشگاه می شود و با ازمایش اجسام و اثار تاریخی به هویت انها پی می برد. این شاخه نسبتا" جدید بوده و یکی از دانشگاه های معتبری که هم اکنون این رشته را در مقطع دکترا دارد دانشگاه شفیلد انگلستان است. باستانشناسی علمی یا ارکیو متری ، فنی است که روشهای شیمی و فیزیک را به خدمت این علم در آورده و هدف آن این است که جواب  قطعی و علمی برای مجهولات فرهنگ مردم باستان در زمان و مکان مشخص ارائه دهد. برای مثال اگر سفال شناخته شده به سفال نخودی سیلک در منطقه ایکس یافت شود تفسیر روابط بین دو منطقه چه میشود؟ آیا این دو منطقه داد و ستد داشتند؟ آیا این دو نوع سفال به صورت جداگانه در دو مکان مشخص ساخته شدند و هزاران ابهام دیگر ! با مشاهده چنین پدیده هایی محقق یا تاریخ دان شروع به فرضیه پردازی میکند در حالیکه باستانشناسی علمی این توانایی را به ما داده که این معما ها را در بسیاری موارد با احتمال 99% پاسخگو باشیم. مضاف بر این ؛ این روش ، این قابلیت را دارد که به ما نشان دهند چگونه این مواد ساخته شدند و یا حتی درجه حرارتی که در آن سفال ساخته شده است و یا ایا تحت تاثیر آتش سوزی ، سیل و سرما و آب بوده است یا نه ؟؟!


Environmental Archaeology
 ( باستان شناسی محیط زیست  یا  زیست باستان شناس )
Environmental archaeology deals with the study of environment by applying the archaeological principles. This is an interesting field for the science students, as the main focus is on studying soil science, sediments, pollens, diatoms and other environment-related archaeological factors. Environmental archaeology encompasses field studies along with laboratory experiments. 

یکی از شاخه های آزمایشگاهی در باستان شناسی است که برای بررسی و مطالعه محیط زیست بشر با اصول باستانشناسی است. این رشته برای دانشحویان علوم بسیار جالب است ،این رشته به تحقیق و بررسی در علم خاک شناسی، رسوب شناسی، گرده شناسی، دیاتومها و سایر محیط های مرتبط با عوامل محیط زیست مردم  دوارن باستان است.در این شاخه که برای مشخص نمودن طبیعت و جغرافیای مناطق باستانی کره زمین است با آزمایش خاک و عوامل طبیعی آن منطقه در آزمایشگاه های مجهز و مخصوص باستان شناسی همراه است ؛ به عنوان مثال بررسی زیست محیطی منطقه تپه های باستانی سیلیک در کاشان که امروزه یک کویر بی آب و بر است ، مشخص کرده این منطقه در 3 هزار سال پیش منطقه ای پر درخت بوده و رودخانه ای پر آب از میان ان جاری بوده و حتی فسیل تعدادی ماهی نیز از مسیر باستانی رودخانه کشف شده که همگی نشان دهنده سرسبزی این منطقه بوده است. وجود درخت و انواع گیاهان د راین منطقه را می شود یا این شاخه از باستان شناسی مشخص کرد.


Historical Archaeology ( تاریخ  باستان شناس )
This branch of archaeology includes the study of ancient history based on historical sites, artifacts and other historical documents that help in arranging the cultural chronology of ancient historic times. It is more or less similar to biblical archaeology that encompasses the study based on written records. It is to be noted that historical records are not always correct and hence, it should be supplemented with other evidences.

باستان شناسی تاریخی یا تاریخ باستان شناس کسی است که مطالعه تاریخ دوران باستان را  بر اساس سایت های تاریخی ، اشیاء قدیمی بدست آمده از مناطق تاریخی و دیگر اسناد تاریخی را به عهده دارد .این شاخه باستان شناسی تععین کننده دوران تاریخی و مشخص نمون ترتیب پادشاهی ها و امپراطوریها در دوران باستان است .این شاخه کم و بیش شبیه به باستان شناسی کتابهای مقدس و مذهبی است که شامل مطالعه بر اساس مدارک نوشته شده می باشد. لازم به ذکر است که سوابق  و نوشتار های تاریخی چون توسط اشخاص و یا پادشاهان و سلیقه افراد نوشته شده اند همیشه صحیح نیستند ، از این رو شاخه های دیگر باستان شناسی برای تائید مطالب نوشته شده توسط تاریخ دانان قدیمی و مدارک باستانی و برای تکمیل آنها به میدان می ایند و به انها نیاز داریم تا از هر گونه حدس و گمان و خرافات و دروغ های تاریخی بر هذر باشیم و پرده از وایع تاریخی و یا دروغهایی که بعضی از افراد در تاریخ در کتب تاریخی و مقدس نوشته اند برداریم و واقعیت را اشکار سازیم.

Pseudo- Archaeology
 ( باستان شناسی ساختگی یا شبه باستان شناسی )
Another sub-discipline of archaeology is pseudo-archaeology. As the name suggests, it aims at non-scientific approach and deals with real as well as imagined evidences to reassemble past life. The pseudo-archaeologists mainly focus on the evidences that contributes to the lost of continents like Atlantis and Mu
یکی دیگر از شاخه های رشته باستان شناسی  شبه باستان شناسی است. همانگونه که از نام آن بر می اید  در این شاخه ، ما به بررسی اثار باستانی که امروز دیگر وجود ندارند  و منبع ما فقط  روایت های تاریخی است می پردازیم .در این روش بصورت غیر علمی به بررسی  شواهد واقعی می پردازیم  و نیز قصد دارد تا دوباره سوار تصور زندگی گذشته ودوران باستان شود . " شبه " باستان شناسانی  عمدتا بر مبنای شواهد  تاریخی است که  تمدنها و اثار باستانی  از دست رفته را جستجو می کند . مانند قاره آتلانتیس که گفته می شود به قعر  اقیانوس رفته و ناپدید شده و یا برجهای معلق بابل و یا فانوس اسکندیه و عجایب هفت گانه که امروز اثری از انها نیست.

Underwater Archaeology ( غواص باستان شناس )


Underwater archaeology is the study of past human life, behaviours and cultures using the physical remains found in salt or fresh water or buried beneath water-logged sediment. It is most often considered as a branch of maritime archaeology. Due to the difficulties of accessing underwater sites, and underwater archaeology initially struggled to establish itself as proper archaeological research.
Underwater archaeological sites consist of discovering ( old ships and aircraft and old island or Ancient village )  or the remaining structures created in water (such as old villages or Ancient house or and old castel ,and old underwater cave ,old bridges or harbours); refuse or debris sites where people disposed of their waste, garbage and other items by dumping into the water; or places where people once lived, that have been subsequently covered by water due to rising sea levels or other phenomena.

غواص باستان شناسی یا  باستان شناسی زیر آب ، شاخه ای از باستان شناسی است که برای بررسی اثار تاریخی و اثار به جا مانده در زیر آبها و دریاچه ها و نیز جزایر غرق شده و بقایای کشتی های جنگی و باستانی و یا مسافرتی در کف دریا ها و اقیانوسها می باشد

باستان شناسی در زیرآب و جست و جو برای کشف آثار تاریخی و تمدنی انسان که در دریاها مدفون شده است باستان شناسی حدود 55 ساله بر عرشه قایقی بزرگ ایستاده است....او لباس غواصی را می پوشد و به زیر آب می رود....او در مورد این محل سالها تحقیق کرده است و مطمئن است در عمق 8 تا 10 متر آب چیزی خواد یافت....زیبایی های دریا نگاه کنجکاوش را خیره می کند اما او در پی چیزی دیگر است. ناگهان چشم ها یش به قطعه سفالی می افتد که گوشه صخره ای جا خوش کرده، نزدیک تر که می رود آثار بیشتری می یابد. با دقت و حساسیت آن را بر می دارد و در ظرفی ویژه ای می گذارد. پس از مدتی که جست و جو پایان می یابد، حرکت به روی آب را می آغازد و لحظاتی دیگر در کشتی است. خرسندی را
...... می توان در چهره دانشمندان و باستان شناسان کشتی دید .

در این شاخه باستان شناس باید ؛ اموزش غواصی نیز ببیند و نیز همانند یک زمین شناس , علوم مختلف به کف آبها را فرا بگیرد...در این رشته می توان کشتی های قدیمی را نیز شناسایی کرد ,برای نمونه دراعماق خلیج پارس تا کنون چند کشتی باستانی پیدا شده که متعلق به دوران هخامنشی می باشد و یا جزیره ای در دریای خزر وجود داشته به نام ابسکون که باستان شناسان اثار زیادی را از این جزیره غرق شده پیدا نموده اند.


تاریخچه کشتی سازی در خاورمیانه به زمان سومریان تا 4 هزار سال پیش می رسد و تاریخچه کشتی رانی در اقیانوسها توسط اروپاییان و امریکایی ها به حدود 600 سال می رسد. در تمامی این مسیر ها غنایم جنگی و ابزار ارزشمندی توسط این کشتی ها جا به جا می شده که امروزه در کف اقیانوسها قرار دارد. داستانهای گنج های دزدان دریایی هیجان ما را برای اکتشاف بیشتر در کف دریا ها بیشتر می کند.

Recent advances in underwater detection and survey techniques have increased the possibility of finding the wrecks of vessels and their cargoes. Since prehistoric times, many populations have used vessels for transportation and trade and built harbors and it is now estimated that there are about a million antique wrecks that lie underwater and still waiting to be discovered. Many of these wrecks and ancient harbors lie within shallow depths, and can be discovered and accessed easily by humans using available hardware such as side-scan sonars, multi-beam echo sounders, ROVs, GPS navigation, diving gear. Even though the majority of known archaeological sites on land are well protected by guards and high tech equipment, there is no technology for surveillance and protection of underwater archeology sites.Our study presents a new system concept specifically adapted for the surveillance and protection of underwater archaeological sites (SEA-GUARD). The system is based on monitoring the underwater acoustic field in the vicinity of an archaeological site where build in artificial intelligence automatically analyze the behaviour of an intruder with the reasoning system architecture and makes the system operating as a trip-wire to send an alarm to the authorities on shore via GSM/GPRS or Satellite network.


Since prehistoric times, many populations have used vessels for transportation and trade and built harbors and it is now estimated that there are about a million antique wrecks that lie underwater and still waiting to be discovered. What we designed is aimed to protect these sites from unauthorized access. If we look at many major the major museums they are full of artifacts taken from the underwater archeological sites representing civilizations around the Mediterranean.


Basically “SEA-GUARD” is a burglar alarm which is working in a very complex environment. Over many years the collaborators of this paper have been working together on topics related to underwater acoustics. SUASIS is a spinoff R&D Company in TURKISH Research Council’s Marmara Research Center Campus is leading establishment for the realization of a prototype which we expect to demonstrate next year in one of the archeological sites situated in Turkish Coastal waters. We are also looking for sponsors to make such system operational in a short time.


With this paper we are demonstrating the SEA-GUARD system concept to monitor the underwater acoustic environment for detection, classification and tracking of unwanted intruders to a protected area. SEA-GUARD is a compact, low-cost system using two well tested sensor packages, off-the-shelf items and technology know-how that has already been achieved in our group’s previous projects related to home-land security. The build in artificial intelligence automatically analyze the behaviour of a target with the reasoning system architecture and makes the system operating as a trip-wire.Archaeo astronomy اختر باستان شناس

نجوم باستان شناس ،دانشی جدید است که میان رشته ای از علوم باستان شناسی ستاره شناسی و مردم شناسی/ فرهنگ شناسی قومی قرار دارد، که به بررسی تاثیر و نفوذ پدیده های کیهانی و حرکات اجرام آسمانی بر روی هنرها، آیین ها، ادیان، باورداشت ها و دیگر پدیده های فرهنگی مردمان باستان می پردازد
مرکز بررسی علم ستاره شناسی در تاریخ کشورهای مصر ، ایران ، چین ، و یونان باستان هستند
 اخترباستان‌شناسی، زیرشاخه‌ها و گرایش‌های گوناگونی دارد که در آن میان می‌توان از اسطوره‌شناسی کیهانی Cosmological Mythology، اختر‌قوم‌شناسی Ethnoastronomy و معماری نجومی Astronomical Architectonics نام برد. مطالعه و بررسی در نظام‌های گاهشماری و زمان‌سنجی و ابزارهای آن در دوران باستان نیز از حوزه‌های پژوهشی
اخترباستان شناسان بشمار می‌رود.

Archaeo astronomy or Ancient astronomy

Astronomy archaeologist, new knowledge is the interdisciplinary science of astronomy archeology and anthropology / sociology ethnic culture, which examines the influence of cosmic phenomena and movements of celestial bodies on the arts, religion, the religions, Bavrdasht and other cultural phenomena explores ancient peoples
The Center on the science of astronomy are Egypt, Iran, China and Greece
Astronomy, archeology, albums and has a variety of trends which can be between cosmic mythology Cosmological Mythology, architectural and astronomical Akhtrqvmshnasy Ethnoastronomy Astronomical Architectonics named. To study the calendar and clock systems and tools in ancient times as well as research areas is considered Akhtrbastan experts.

External links About Archaeoastronomy :   دانش بیشتردرباره اختر باستانشناس

www.Archaeoastronomy.com

http://www.archeoastronomy.orgKaaba of Zoroaster in Shiraz
Observatory
کعبه یا رصد خانه زرتشت
The building beside the tomb of Darius the Great in Pasargadae located.The first building was deemed a fire temple has been identified but now has a place for astronomical observation of stars and determine the seasons and the occurrence of storms and rain on the motion of stars
کعبه زرتشت در شیراز
این ساختمان در کنار آرامگاه داریوش بزرگ در پاسارگاد قرار دارد.قدمت این ساختمان به زمان هخامنشیان می رسد
این بنا در نخست پنداشته می شد یک آتشکده است اما الان مشخص گردیده یک مکان ستاره شناسی بوده است برای رصد ستارگان مشخص و نمودن زمان دقیق نوروز و اعتدال فصول و  مشخص کردن اغاز فصلها  و وقوع طوفان و باران از روی
حرکت ستاره گان و اجرام اسمانی و نیز احتمال خشکسالی

Observatory and fireplace Niasar
 Kashan - Isfahan - Iran
چهار تاقی نیاسر
شهر نیاسر - کاشان - اصفهان - ایران
 In this place, except for maintenance of the fire and read the daily prayers by Zoroastrians as well as an observatory has been strange.
This four-arched building, so that each arch is made of it by the beginning of a new season shows sunrise. Ancient Iranians are doing this epoch Tvanstd firearms for farmers to know and has special importance.
رصد خانه و اتشگاه نیاسر - کاشان - اصفهان - ایران
در این مکان ، به غیر از نگهداری از اتش برای استفاده مردم و خواندن نمازهای روزانه توسط زرتشتیان یک رصد خانه عجیب نیز بوده است
این ساختمان چهار تاقی، طوری ساخته شده است که هر تاق ان آغاز یک فصل جدید را توسط طلوع خورشید نشان می دهد.این کار برای کشاورزان نیزاهمیت ویزه ای داشته است با این کار ایرانیان باستان می توانستد اغاز فصل سرد و گرم را بدانند .

Each arch represents one of the four seasons has been. Interactively when sunrise to one arch is visible. Mark the start of the season. This action by the test several times astronomical archaeologists and has been tested and precisely "is equal to the beginning of each chapter marker
هر تاق نشانگر یکی از چهار فصل بوده است. بطوری که هرگاه طلوع خورشید از یکی از تاق ها نمایان می شده است. نشانه اغاز آن فصل بوده است. این عمل توسط نجوم باستان شناسان چند بار امتحان و ازمایش شده است و دقیقا"  برابر با اغاز هر فصل بوده است. .

پژوهشگر به نام و مشهور ایرانی دکتر رضا مرادی غیاث آبادی استاد دانشگاه و اختر باستان شناس ایرانی، توانسته است  اطلاعات دقیقی در مورد ساختمانهای ستاره شناسی در ایران باستان در اختیار دانشگاه اکسفورد  و دانش باستان شناسی قرار دهد.
Famous Iranian archaeologist Reza Moradi-Abadi doctor has been able to introduce Iran's ancient buildings astronomy with its application to determine the type and at Oxford University.

                                     وب سایت دکتر رضا مردای اختر باستانشناس                                      
Website Dr reza moradi
----------------

از دیگر شاخه های باستانشناسی می توان به گیاه باستان شناس و زمین باستان شناس  و معدن باستان شناس ، غار باستان شناس اشاره کرد

From other branches of archeology can be:

Paleontology,Geology,Botany , Astronomical Observatories notedنویسنده : پویا منصفی - پژوهشگر و باستان شناس
By : Pooya Monsefi ( Archaeologist )هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر